Get Adobe Flash player

       โรงเรียนขอแจ้งรายละเอียดการสอบวัดความรู้เพื่อเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนศีขรภุูมิพิสัย สำหรับนักเรียนที่สมัครห้องเรียนพิเศษ SME ประจำปีการศึกษา 2562  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และ 4  ซึ่งระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันที่ 9 มีนาคม 2562  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในที่ 10 มีนาคม 2562   ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น. 

  คลิกดูรายชื่อและห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  icon new                               คลิกดูรายชื่อและห้องสอบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 icon new