Get Adobe Flash player

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนศีขรภูมิพิสับได้ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 9 ท่าน จากโรงเรียนสวบกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มาศึกษาดูงานเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในก่ารนี้ผู้อำนวยการบุญศักดิิ์ บุญจุง ได้กล่าวต้อนรับคณะด้วยความยินดีย่ิง

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช