Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนศีขรภูมิพิสับได้ต้อนรับคณะครูกลุ่มสาระการเรียนการงานอาชีพและเทคโนโลยี จำนวน 9 ท่าน จากโรงเรียนสวบกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี มาศึกษาดูงานเรื่อง ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในก่ารนี้ผู้อำนวยการบุญศักดิิ์ บุญจุง ได้กล่าวต้อนรับคณะด้วยความยินดีย่ิง

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยยินดีต้อนรับผู้อำนวยการบุญศักดิ์  บูญจูง มาดำรงตำแหน่งผูัอำนวยการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

{jcomments off}  โรงเรียนศีขรภูมิ ประกาศราคากลาง ติดตั้งหลอดแอลอีดี (LED Lighting) 

  คลิกดูประกาศ 

 

ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560

คลิกดูตามรายห้องได้เลยนะครับ

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                         ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511                                             ห้องสอบที่ 1 ห้อง 511

ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512                                             ห้องสอบที่ 2 ห้อง 512

ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513                                             ห้องสอบที่ 3 ห้อง 513

ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514                                             ห้องสอบที่ 4 ห้อง 514

ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515                                             ห้องสอบที่ 5 ห้อง 515

ห้องสอบที่ 6 ห้อง 516                                             ห้องสอบที่ 6 ห้อง 516

ห้องสอบที่ 7 ห้อง 517                                             ห้องสอบที่ 7 ห้อง 517

ห้องสอบที่ 8 ห้อง 518                                             ห้องสอบที่ 8 ห้อง 518

ห้องสอบที่ 9 ห้อง 521                                             ห้องสอบที่ 9 ห้อง 521

ห้องสอบที่ 10 ห้อง 522                                           ห้องสอบที่ 10 ห้อง 522

ห้องสอบที่ 11 ห้อง 523