Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

นตอนการสมัครชุมนุม สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561

สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://club.math-sps.com/login.aspx หรือ ใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code ด้านล่างนี้

9 ตุลาคม 2561 นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการสหวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ประจำปีการศึกษา 2561 หัวข้อ "สืบสานประเพณีงานช้าง ร่วมสร้างสรรค์อย่างพอเพียง" ซึงมีการนำเสนอผลการจัดกิจกรรมและนำเสนอผลงานจากการเรียนรู้ ได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการบุญศักดิ์ บุญจูง ประธานเปิดกิจกรรม ซึ่งคณะครุสายชัั้นมัธยมศึกษาปีที่และและคณะครูที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้จัดให้นักเรียนได้นำผลงานที่ดำเนินการมาตลอดทั้งสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 ตุลาคม 2561 ได้เป็นอย่างดี คลิกชมภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2559 ของนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 และจัดกิจกรรมไหว้ครูโดยมีนายไสว บำรุงธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในพิธี ทำพิธีเจิมหนังหนังสือ และนำกล่าวปฎิญาณตน และพิธีการไหว้ครูเริ่มด้วยคุณครูที่เป็นศิษย์เก่า ตามด้วยนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนสายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6,1,2,3,4 และ 5 เป็นลำดับ จนแล้วเสร็จพิธี

 waikroo y59

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งชาติ เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญของภาษาไทยและเพื่อรำลึกพระคุณของพระสุนทรโวหาร (สุนทรภู่) ผู้ให้กำเนิดภาษาไทย59 6 20160823 1165366250

 

คลิกดูภาพกิจกรรม

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัยได้จัดให้มีพิธ๊ทบทวนคำปฎิญาณและสวนสนาม ของลูกเสือ - เนตรนารี ระดับ ม. 1 -3 ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ เป็นประจำทุกปี ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในองค์พระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นการสืบสานกิจการลูกเสือไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

 

 59 19 20160826 1749471383

 

  

คลิกดูภาพกิจกรรมทั้งหมด