Get Adobe Flash player
ทำเนียบคณะผู้บริหารโรงเรียนศีขรภูมิพิสัย
 

ที่

รูปภาพ

ชื่อ – สกุล

ดำรงตำแหน่ง

1

 

นายปรีชา เมืองอ่ำ

15 กันยายน 2515 - 15 เมษายน 2524

2

 

นายธีรชัย บุพศิริ

16 เมษายน 2524-10 มิถุนายน 2527

3

 

นายสมพงษ์ ปุยพลทัน

11 มิถุนายน 2527-30 ตุลาคม 2529

4

 

นายสุริยัน ลามาตย์

1 พฤศจิกายน 2529-21 พฤศจิกายน 2534

5

 

นายสุรสิทธิ์ หวลระลึก

22 พฤศจิกายน 2534 - 30 กันยายน 2536

6

 

นายพรหม ดาศรี

1 ตุลาคม 2536 - 5 มกราคม 2540

7

 

นายหรรษ์ศักดิ์ พันธ์งาม

6 กุมภาพันธ์ 2540 - 1 ตุลาคม 2542

8

 

นายสุพัฒน์ โพธิสาร

14 กุมภาพันธ์ 2543 - 31 ตุลาคม 2542

9

 

นายเลิศชาย สุขประเสริฐ

1 พฤศจิกายน 2547 - 8 พฤศจิกายน 2550

10

 

นายแสน แหวนวงศ์

9 พฤศจิกายน 2550 – 15 สิงหาคม 2559

 11   นายชัยสิทธิ์  ชิดชอบ

16 สิงหาคม 2559 - ปัจจุบัน