Get Adobe Flash player


สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นองค์ปราสาทโอบล้อมด้วยลายกนก ล้อมรอบด้วยวงกลม ๒ วง
องค์ปราสาท หมายถึง สัญลักษณ์ของอำเภอศีขรภูมิ คือ ปราสาทศีขรภูมิซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ชาวศีขรภูมิภาคภูมิใจ
ลายกนก หมายถึง ความเกี่ยวพันเชื่อมโยงกับชุมชน
วงกลม ๒ วง หมายถึง ความสามัคคี รักใคร่กลมเกลียวในหมู่คณะ