Get Adobe Flash player
วิสัยทัศน์


โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย มุ่งพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

จัดการศึกษาดี มีส่วนร่วม เน้นคุณธรรม นำความรู้ ก้าวสู่สากล

ดำรงตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง