Get Adobe Flash player
ประวัติโดยสังเขป : โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย

โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ถนนศรีปราสาท ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ รหัสไปรษณ๊ย์ 32110 โทรศัพท์ 0-44560-087 โทรสาร 0-44560-087
อาณาบริเวณ
มีเนื้อที่ 99 ไร่ งาน 78 ตารางวา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 1 กระทรวงศึกษา่ธิการให้โรงเรียนได้รับการประกาศจัดตั้งโดยกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2515 ตามหนังสือของจังหวัดที่ สร.23/733
เปิดทำการสอนในรูปสหศึกษารับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6
ปัจจุบัน นายแสน แหวนวงศ์ ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน (2550 - ปัจจุบัน)

 

สีประจำโรงเรียน : สีฟ้า - สีเหลือง